Samsun İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Samsun İl Koordinatörlüğü
 
Gayrimenkul Satış İlanı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü toplantı salonu, Güzelyalı Mah. 3004 Sok. No:7 Atakum / Samsun adresinde 27.02.2018 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmazlar 06/03/2018  tarihinde ikinci kez  satışa çıkarılacaktır.
 
SATIŞA ÇIKARILAN;
1.      GAYRİMENKULÜN
 
Dosya No : 2017/003/S1
TAPU  KAYDI: Arslan Çayır Mahallesi Yamaç Elma Pınarı Mevkii 110 ada 3 no.lu parsel Havza / Samsun
İMAR DURUMU: Değerleme konusu taşınmaz 1/100.000 ölçekli Samsun , Çorum , Tokat Planlama bölgesi çevre düzeni planında marjinal tarım alanı içinde kalmakta ve Havza 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı dışında(plansız alanda) yer almaktadır.
HALİHAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmazın vasfı tarla olup; yüzölçümü 2.481,38 metre karedir. Konu parsel üzerinde herhangi bir ekili ürün veya yapı bulunmamakta olup parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu gayrimenkule Satış Komisyonu tarafından 22.332,00 TL (YirmiİkiBinÜçYüzOtuzİki Türk Lirası) değer takdir edilmiştir. KDV Oranı : % 18
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 11:00-11:10
İrtibat Telefonu: (0362) 439 30 76-77
2.      GAYRİMENKULÜN
 
Dosya No : 2017/003/S2
TAPU  KAYDI: Arslan Çayır Mahallesi Yamaç Elma Pınarı Mevkii 110 ada 4 no.lu parsel Havza / Samsun
İMAR DURUMU: Değerleme konusu taşınmaz 1/100.000 ölçekli Samsun , Çorum , Tokat Planlama bölgesi çevre düzeni planında marjinal tarım alanı içinde kalmakta ve Havza 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı dışında(plansız alanda) yer almaktadır.
HALİHAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmazın vasfı tarla olup; yüzölçümü 2.866,06 metre karedir. Konu parsel üzerinde herhangi bir ekili ürün veya yapı bulunmamakta olup parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu gayrimenkule Satış Komisyonu tarafından 25.794,00 TL (YirmibeşBinYediYüzDoksanDört Türk Lirası) değer takdir edilmiştir. KDV Oranı : % 18
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 11:20-11:30
İrtibat Telefonu: (0362) 439 30 76-77 
3.      GAYRİMENKULÜN
 
Dosya No : 2017/003/S3
TAPU  KAYDI: Arslan Çayır Mahallesi Yamaç Elma Pınarı Mevkii 150 ada 8 no.lu parsel Havza / Samsun
İMAR DURUMU: Değerleme konusu taşınmaz 1/100.000 ölçekli Samsun , Çorum , Tokat Planlama bölgesi çevre düzeni planında marjinal tarım alanı içinde kalmakta ve Havza 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırı dışında(plansız alanda) yer almaktadır.
HALİHAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmazın vasfı tarla olup; yüzölçümü 2.136,70 metre karedir. Konu parsel üzerinde herhangi bir ekili ürün veya yapı bulunmamakta olup parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.
MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu gayrimenkule Satış Komisyonu tarafından 19.230 TL (Yazı ile  OnDokuzBinİkiYüzOtuz Türk Lirası) değer takdir edilmiştir. KDV Oranı : % 18
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 11:40-11:50
İrtibat Telefonu:  (0362) 439 30 76-77 
 
SATIŞ ŞARTLARI:
1-      Gayrimenkul satışı açık artırma sureti ile yapılacak olup, birinci satışta verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
 
2-      Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında Teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
3-      İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
4-      Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
5-      Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
6-      Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
7-      Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
8-      Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü’ne her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
9-      İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
    Cimer